top of page
portada-fotosequips copia.jpg

Inscripcions | Inscripciones

logo_trail.JPG
MIG 1..jpg
LOGO MARXA.jpg
JOVE TRAIL.png

COM T’INSCRIUS?

 

Llegeix atentament aquestes indicacions que t’ajudaran a formalitzar la inscripció…

 

Les inscripcions s’obriran el dia 11 de maig de 2024, a partir de les 12:00 hores del migdia

 

 • Com ja saps, la prova es desenvolupa per equips, per això la inscripció es realitzarà igualment per equip.

 

 • Deureu omplir el formulari d’inscripció, completant totes les dades sol·licitades, sent imprescindible que les dades de contacte de cada un dels components de l’equip siguen verídiques i complets. En cas contrari, es podria rebutjar.

 • Fareu l’ingrés corresponent a la quota econòmica de participació, exclusivament mitjançant targeta de crèdit.

 • En el formulari d'inscripció trobareu l'opció de col·laborar amb el Trail Solidari Alcoi en l'ajuda a la investigació contra el càncer, amb una donació de 3 € o la voluntat per participant. Si accepteu col·laborar, en realitzar l'ingrés de participació sumeu la quantitat que desitgeu aportar.

 • Rebut el vostre formulari i una vegada fetes les comprovacions pertinents de les dades i la realització del pagament, rebreu la confirmació d'inscripció. En el cas que hi hagen dades incompletes o irregulars (exemple: el correu electrònic...), la inscripció podrà ser rebutjada, perdent així la plaça de l'equip.

 • Per a nomenar els equips preguem que en tots els casos, els noms siguen curts. (Màxim 25 caràcters)

 

 • El/la corredor/a nº 1 al full d’inscripció serà considerat per l’organització com el/la responsable de l’equip. A ell/ella es dirigirà l’organització en el cas de fer qualsevol comunicació.

 

 • Fareu l’ingrés econòmic atenen al tipus d’inscripció:

TRAIL

A - EQUIP: 200 € (4 participants x 50 € c.u)

B - EQUIP PATROCINAT: 315 € (Equip 200 € - 125 €)

MIG TRAIL

A - EQUIP:  140 € (4 participants x 35 € c.u)

B - EQUIP PATROCINAT: 265 € (Equip 140 € - 125 €)

MARXA TRAIL

A - EQUIP:  128 € (4 participants x 32 € c.u)

B - EQUIP PATROCINAT: 243 € (Equip 128 € - 125 €)

JOVE TRAIL

A - EQUIP:  60 € (4 participants x 15 € c.u)

B - EQUIP PATROCINAT: 185 € (Equip 60 € - 125 €)

DONATIU VOLUNTARI

3 € o la voluntat per a projectes d'investigació.

La quota d’inscripció inclou un segur d’accidents per a tots els participants.

Els vostres ingressos en concepte d'inscripció seran repartits de la següent forma:

· 40% per a fer front a les despeses de l'organització.

· 60% per a col·laborar amb un projecte d'investigació en càncer, mitjançant la BECA creada per la "Asociación Española de Investigadores en Cáncer (ASEICA) y el C.E.M. +QUEUNTRAIL convocada anualment per a jóvens investigadors/es.

 

TENIU PATROCINADOR?

 • Si teniu un PATROCINADOR SOLIDARI de l’equip, recorda enviar-nos al nostre correu electrònic trailsolidariciutatalcoi@gmail.com, el seu logotip en format JPG amb un pes de entre 800k i 1MB, per a confeccionar els dorsals i incloure’l en la nostra web oficial.

Recordeu que amb l’opció B, estareu donant suport amb major força a la lluita contra el càncer, ja que els 110 € que aporta el vostre PATROCINADOR SOLIDARI seran donats íntegrament a aquesta causa.

A canvi, el dorsal que lluireu els membres de l’equip portarà imprès el logotip de l’empresa o entitat col·laboradora. Així mateix, el logotip apareixerà a l’espai especial per als PATROCINADORS SOLIDARIS que tenim reservat a la nostra web).

Envia’ns la fotografia del teu equip

Envia’ns la fotografia del teu equip a l’adreça de correu electrònic info@trailsolidarialcoi.org i la inclourem a la nostra web oficial i a nostra pàgina de Facebook. Així ens anirem coneixen abans de la cursa. 

- Ens dieu el nom de l'equip

- Ens dieu el nom del quatre components.

- Si voleu, un petit comentari per a la publicació al        nostre facebook. (Exemples: Quines ganes!!, Ànim a totes  i a tots, etc.).

​Canvis de components d’equip

 • Si qualsevol component del teu equip sigues baixa per motius justificats (Lesió, malaltia, etc.) podeu substituir-lo/la per un altre/a.

 • Els canvis sols es podran realitzar des de les 12:00 hores del dia 14 de setembre, fins a les 18:00 h del dia 26 de setembre de 2024, a les 18:00 hores. 

 • El canvi suposarà un donatiu de 5 € per component en concepte de despeses de gestió.

 • Per a realitzar el canvi deuràs fer el que s'especifica a l'enllaç que hi ha al peu d'aquesta pàgina.

 • Els canvis poden suposar modificacions en la categoria, per la suma de les edats o pel sexe del recent incorporat.

 • La samarreta que s’entregarà al nou component serà de la talla del substituït. En el cas de no coincidir, l’organització i en funció de les existències intentarà canviar-la.

¿CÓMO TE INSCRIBES?

 

Lee atentamente estas indicaciones que te ayudarán a formalizar la inscripción…

 

Las inscripciones se abrirán el día 11 de mayo de 2024, a partir de las 12:00 horas del mediodía.

 

 • Como ya sabes, la prueba se desarrolla por equipos, por eso la inscripción se realizará igualmente por equipo.

 

 • Deberéis de llenar el formulario de inscripción, completando todos los datos solicitados, siente imprescindible que los datos de contacto de cada uno de los componentes del equipo sean verídicas y completos. En caso contrario, se podría rechazar.

 • Haréis el ingreso correspondiente a la cuota económica de participación, exclusivamente mediante tarjeta de crédito.

 • En el formulario de inscripción encontraréis la opción de colaborar con el Trail Solidario Alcoy en la ayuda en la investigación contra el cáncer, con una donación de 3 € o la voluntad por participante. Si aceptáis colaborar, al realizar el ingreso de participación sumáis la cantidad que deseáis aportar.

 • Recibido vuestro formulario y una vez hechas las comprobaciones pertinentes de los datos y la realización del pago, recibiréis la confirmación de inscripción. En el supuesto de que hayan datos incompletos o irregulares (ejemplo: el correo electrónico...), la inscripción podrá ser rechazada, perdiendo así la plaza del equipo.

 • Para nombrar los equipos rogamos que en todos los casos, los nombres sean cortos. (Máximo 25 caracteres)

 

 • El/la corredor/a n.º 1 a la hoja de inscripción será considerado por la organización como el/la responsable del equipo. A él/ella se dirigirá la organización en el caso de hacer cualquier comunicación.

 

 • Haréis el ingreso económico atienen al tipo de inscripción:

TRAIL

A - EQUIPO: 200 € (4 participantes x 50 € c.uno)

B - EQUIPO PATROCINADO: 315 € (Equipo 200 € - 125 €)

MIG TRAIL

A - EQUIPO:  140 € (4 participantes x 35 € c.uno)
B - EQUIPO PATROCINADO: 265 € (Equipo 140 € - 125 €)

MARXA TRAIL

A - EQUIPO:  128 € (4 participantes x 32 € c.uno)
B - EQUIPO PATROCINADO: 243 € (Equipo 128 € - 125 €)

JOVE TRAIL

A - EQUIPO:  60 € (4 participantes x 15 € c.uno)
B - EQUIPO PATROCINADO: 185 € (Equipo 60 € - 125 €)

DONATIVO VOLUNTARIO

3 € o la voluntad para proyectos de investigación.

La cuota de inscripción incluye un seguro de accidentes para todos los participantes.

Vuestros ingresos en concepto de inscripción serán repartidos de la siguiente forma:

· 40% para hacer frente a los gastos de la organización.

· 60% para colaborar con un proyecto de investigación en cáncer, mediante la BECA creada por la "Asociación Española de Investigadores en Cáncer (ASEICA) y el C.E.M. +QUEUNTRAIL convocada anualmente para jóvenes investigadores/as.

 

¿TENÉIS PATROCINADOR?

 • Si tenéis un PATROCINADOR SOLIDARIO del equipo, recuerda enviarnos a nuestro correo electrónico trailsolidariciutatalcoi@gmail.com, su logotipo en formato JPG con un peso de entre 800k y 1MB, para confeccionar los dorsales e incluirlo en nuestra web oficial.

Recordáis que con la opción B, estaréis apoyando con mayor fuerza en la lucha contra el cáncer, puesto que los 110 € que aporta vuestro PATROCINADOR SOLIDARIO serán dados íntegramente a esta causa.

A cambio, el dorsal que luciréis los miembros del equipo llevará imprimido el logotipo de la empresa o entidad colaboradora. Así mismo, el logotipo aparecerá en el espacio especial para los PATROCINADORES SOLIDARIOS que tenemos reservado en nuestra web).

Envíanos la fotografía de tu equipo

Envíanos la fotografía de tu equipo a la dirección de correo electrónico info@trailsolidarialcoi.org y la incluiremos en nuestra web oficial y a nuestra página de Facebook. Así nos iremos conocen antes de la carrera. 

- Nos decís el nombre del equipo

- Nos decís el nombre del cuatro componentes.

- Si quereis, un pequeño comentario para la publicación de nuestro Facebook. (Ejemplos: Qué ganas!!, Ánimo a todas y a todos).

Cambios de componentes de equipo

 • Si cualquier componente de tu equipo seas baja por motivos justificados (Lesión, enfermedad, etc.) podéis sustituirlo/la por otro/a.

 • Los cambios solos se podrán realizar desde las 12:00 horas del día 14 de septiembre, hasta las 18:00 h del día 26 de septiembre de 2024, a las 18:00 horas. 

 • El cambio supondrá un donativo de 5 € por componente en concepto de gastos de gestión.

 • Para realizar el cambio deberás de hacer el que se especifica en el enlace que hay al pie de esta página.

 • Los cambios pueden suponer modificaciones en la categoría, por la suma de las edades o por el sexo del reciente incorporado.

 • La camiseta que se entregará al nuevo componente será de la talla del sustituido. En el caso de no coincidir, la organización y en función de las existencias intentará cambiarla.

bottom of page